• Interim-management

  Gemotiveerde en goed functionerende teams zorgen voor zelfbewuste en competente leerlingen, daar gaan we voor! Dit bereiken we vanuit de visie dat de werkelijkheid fundamenteel relationeel is. De basis is een goede relatie tussen leidinggevende, team en leerlingen.

  We richten ons op het meebouwen aan een sterke basis binnen de school, zodat de voorwaarden aanwezig zijn om samen te leren en te leven. Na een gedegen analyse werken we planmatig en doelgericht. Alleen door een functionele samenwerking en verbinding met elkaar kunnen we onderwijs elke dag beter maken.

  Persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling zijn voor ons communicerende vaten. Wij zorgen voor een juiste balans tussen oog hebben voor de persoon en diens professionele ontwikkeling enerzijds en een gezonde bedrijfsvoering anderzijds.

  We beschikken over voldoende kennis en ervaring om verandertrajecten te leiden, een krachtige kwaliteitsslag te maken of om te zorgen voor overbrugging ten tijde van afwezigheid.

 • Interim interne begeleiding

  Samen met betrokkenen zorgen voor de juiste ondersteuning aan leerlingen, gedegen analyses en kwaliteit van onderwijs die zichtbaar is in de professionele ontwikkeling binnen de school, dat is de kwaliteit waar we voor gaan! Dit bereiken we door mensen te verbinden, kritisch te zijn en het leren binnen de school vorm te geven.

  We richten ons met de leerkracht op dat wat elke leerling binnen school nodig heeft om optimaal van het onderwijs te profiteren. Goede instructies, reflecteren op eigen handelen, inzetten op relaties en aangaan van de verbinding zijn belangrijk in dezen. Terug naar de basis van het lesgeven; de leerkracht doet ertoe!

  Inhoudelijke analyses op school-, groep- en leerlingniveau, als ook cyclisch werken zijn nodig om de kwaliteit van onderwijs te borgen. We houden overzicht door signaleren, analyseren, observeren en adviseren. Waar nodig sturen we gericht bij om de ambities en doelen van de school te realiseren.

  We geloven dat goed onderwijs vorm krijgt wanneer leerkrachten, ondersteuners, schoolleiders en intern begeleiders functioneel samenwerken en met elkaar leren. We beschikken over specifieke kennis en ervaring om deze verandering naar een leercultuur in te zetten, de zorg op school te regisseren en te borgen of ten tijde van afwezigheid te zorgen voor vervanging.

 • Coaching

  Ontwikkelen doe je vanuit wie je bent, niet vanuit wie je wilt worden. Vanuit die visie coachen we onderwijsprofessionals. Door middel van een ontwikkelingsgerichte benadering werkt de coachee aan zijn of haar project, waarbij een sterk beroep op zelfsturing gedaan wordt.

  Ieder mens is onlosmakelijk verbonden met zijn omgeving en in die context spelen diverse loyaliteiten een belangrijkrijke rol. We onderzoeken de eigen identiteit, waarden en overtuigingen en kijken hoe die in relatie staan tot het grotere geheel.

  Naast coaching aan de hand van een project of hulpvraag bieden we ook coaching on the job voor (beginnend) leidinggevenden. Zeker voor een startend leidinggevende is het noodzakelijk om vanuit de eigen identiteit leiderschap te ontdekken en te ontwikkelen. We begeleiden in het heroriënteren binnen de eigen functie en coachen vanuit persoonlijke identiteit, waarden en overtuigingen in competenties als feedback geven, het voeren van moeilijke gesprekken, communicatie en timemanagement.

  Een gelijkwaardige relatie, gericht op de ontwikkeling van de ander én wederzijds vertrouwen zijn voor ons belangrijke waarden.

 • Advies

  Er komt veel op onderwijsorganisaties af en er is met regelmaat behoefte om een externe deskundige te betrekken bij onderwijskundige- en bedrijfskundige processen. Het getuigt van professionaliteit om het functioneren van de organisatie tegen het licht te houden.

  Voorwaarde is dat de deskundige beschikt over onderwijskundige en bedrijfskundige kennis. Juffer Onderwijsadvies heeft de kennis in huis om onderwijsorganisaties te adviseren en te begeleiden.

  Een actieve en nauwe samenwerking met de opdrachtgever is bij het formuleren van een juist advies van groot belang. Tijdens de intakefase verhelderen we de vraag, waarna we een duidelijk projectplan opstellen. Gaande het project werken we volgens plan, teneinde het project met een passend advies op te leveren.

  Juffer Onderwijsadvies kan u adviseren bij onder meer onderwijskundige verander- of verbetertrajecten, kwaliteitszorg, strategie & beleid, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling.